Aleksandra Artemova

Aleksandra Artemova

כתבות

Family tree


Aleksandra Artemova

(מאי 6, 1991מאי 6, 1991 רגיל
אפריל 23, 1991 יל
כב אייר ה תשנא עברי
- )


(ספטמבר 16, 1969ספטמבר 16, 1969 רגיל
ספטמבר 3, 1969 יל
ד תשרי ה תשל עברי
- )


(דצמבר 16, 1990דצמבר 16, 1990 רגיל
דצמבר 3, 1990 יל
כט כסלו ה תשנא עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך