רבינו אבון הגדול ממגנצא

רבינו אבון הגדול ממגנצא — בתחילת שנות ת"ש מעלה מטה, בימי רב שרירא גאון מבבל, ובימי רבותיו של ר״י כהן ליאוגטין רבו של רגמ״ה ז״ל, ובתשו׳ מהרש״ל סי׳ כט מכ״י ישן וז״ל ר״ש חגדול בן ר׳ יצחק ההםיד ב״ר אבון הגדול בתורה וחכמח ועושר ובםודי סודות לדרוש כל אות במ״ט פנים הוא ר׳ אבון חגדול שיצא מזרעו של ר׳ יוסף הזקן בן ר׳ שמעון ממדינת מנש שיסד אזהרות אתה הנהלת והוא הי׳ בר םגלתו של ר׳ אלי׳ הזקן שיסדה אזהרות אמת יהגה חכי וכו׳ ור׳ אבון חגדול חוליד לד׳ יצחק חסיד ולר׳ יהושע חסיד ור׳ יצהק הוליד לר״ש חגדול (וכן חי׳ חתנו של ר׳ יצחק ה־־רחי אבי רש״י ז״ל) ור׳ יחושע חסיד הוליד לר׳ יצחק חסיד אשר חוליד לר׳ אליעזר חגדול חוליד לרבינו קלונימוס הזקן שהוליד לרבינו שמואל חחםיד שהוליד לרבינו יהודה ההסיד שהוליד לר׳ זלמן ז״ל, ודייק שם במהרש״ל כי יש שם ט״ס, ובלשון חסידור רוקח שהועתק בס׳ מצרף להכמה להש״ר מקאנדיא חלשון מתוקן, ועיי׳ לקמן אות שין, ערך ר״ש הגדול שם מבורר זה). ובתום׳ הולין דף מז כתוב ור׳ יעקב בר אבון הי׳ מודה ע״ז, ומבואר שיש כאן איזה ט״ס בלשון זה, ואפשר הכוונה על ר׳ אבון זה, ואפשר דר׳ אבון זקינו של ר״מ הדרשן, (כי ר״מ הדרשן הי׳ בר יעקב ב״ר משה ב״ר אבון) והיינו הד גברא, וגם בנו הי׳ ר׳ משה, שממנו נצר גאוני נרבונא, אך זה צריך בירור לפי סדר זמנים, אם עולה יפה, ובאהד מהספרים שם רוצה לברר כי ר׳ אבון הגדול הוא ב״ר יצחק בר אבון ב״ר משולם הגדול בן רביגו קלוגימום הגדול, וכ״ז צריך עוד בירור לפי דעתי. 


מתוך אוצר הגדולים אלופי יעקב


מחבר המאמר: רבי נפתלי יעקב הכהן
המאמר מזכיר את האנשים הבאים: רבינו אבון הגדול ממגנצא

המידע הזה מתפרסם לפי רישיון לשימוש חופשי במסמכים של גנו (GFDL)
אתה צריך להכנס למערכת על מנת לערוך את המאמר

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך