Evgeni-Gidon Sundelevitš (Zundelevich)

Evgeni-Gidon Sundelevitš (Zundelevich)

Evgeni-Gidon Sundelevitš (Zundelevich)

כתבות

Family tree


Evgeni-Gidon Sundelevitš (Zundelevich)

(19721972 רגיל
1971 יל
ה תשלב עברי
, Tallinn - )


(19491949 רגיל
1948 יל
ה תשט עברי
, Tallinn - )


(19461946 רגיל
1945 יל
ה תשו עברי
, Tallinn - )


(19731973 רגיל
1972 יל
ה תשלג עברי
, תל אביב - )


(20052005 רגיל
2004 יל
ה תשסה עברי
, תל אביב - )


(20072007 רגיל
2006 יל
ה תשסז עברי
, תל אביב - )


(20112011 רגיל
2010 יל
ה תשעא עברי
, תל אביב - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Илья Сунделевич. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך