Maria Basevi

Maria Basevi

Maria Basevi

כתבות

Family tree


Maria Basevi

(17761776 רגיל
1775 יל
ה תקלו עברי
, Blumsberi - אפריל 21, 1857אפריל 21, 1857 רגיל
אפריל 9, 1857 יל
כז ניסן ה תריז עברי
, Bredengam)


(מאי 11, 1766מאי 11, 1766 רגיל
אפריל 30, 1766 יל
ג סיוון ה תקכו עברי
, Infild - ינואר 19, 1848ינואר 19, 1848 רגיל
ינואר 7, 1848 יל
יד שבט ה תרח עברי
, Bredengam)


(דצמבר 29, 1802דצמבר 29, 1802 רגיל
דצמבר 17, 1802 יל
ד טבת ה תקסג עברי
, London - דצמבר 19, 1859דצמבר 19, 1859 רגיל
דצמבר 7, 1859 יל
כג כסלו ה תרכ עברי
, Tvikenhem)


(דצמבר 21, 1804דצמבר 21, 1804 רגיל
דצמבר 9, 1804 יל
יט טבת ה תקסה עברי
, London - אפריל 19, 1881אפריל 19, 1881 רגיל
אפריל 7, 1881 יל
כ ניסן ה תרמא עברי
, London)


(about 1807about 1807 רגיל
about 1806 יל
about ה תקסז עברי
, Blumsberi - about 1808about 1808 רגיל
about 1807 יל
about ה תקסח עברי
, Blumsberi)


(18091809 רגיל
1808 יל
ה תקסט עברי
, Blumsberi - 18981898 רגיל
1897 יל
ה תרנח עברי
)


(18131813 רגיל
1812 יל
ה תקעג עברי
, Blumsberi - 18681868 רגיל
1867 יל
ה תרכח עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך