Markus Shehter

Markus Shehter

Markus Shehter

כתבות

Family tree


Markus Shehter

(Iasi - נתניה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Irina Alterman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך