Codik Vajner

Codik Vajner

Codik Vajner

כתבות

Family tree


Codik Vajner

(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, אודסה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Irina Alterman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך