Haim Vajner

Haim Vajner

Haim Vajner

כתבות

Family tree


Haim Vajner

(19031903 רגיל
1902 יל
ה תרסג עברי
- 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, אודסה)


(19051905 רגיל
1904 יל
ה תרסה עברי
, Pashkany - 19401940 רגיל
1939 יל
ה תש עברי
, אודסה)


(19321932 רגיל
1931 יל
ה תרצב עברי
, Pashkany - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, אודסה)


(19351935 רגיל
1934 יל
ה תרצה עברי
, Pashkany - 19421942 רגיל
1941 יל
ה תשב עברי
, אודסה)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Irina Alterman. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך