Heinrich Kafka

Heinrich Kafka

Heinrich Kafka

Family tree


Heinrich Kafka

(18871887 רגיל
1886 יל
ה תרמז עברי
, פרגה - 18881888 רגיל
1887 יל
ה תרמח עברי
, פרגה)


(18521852 רגיל
1851 יל
ה תריב עברי
- 19311931 רגיל
1930 יל
ה תרצא עברי
)


(מרץ 23, 1856מרץ 23, 1856 רגיל
מרץ 11, 1856 יל
טז אדר_ב׳ ה תרטז עברי
, Podebradi - 19341934 רגיל
1933 יל
ה תרצד עברי
)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש . הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך