Jacob Geller

Jacob Geller

כתבות

Family tree


Jacob Geller

(19011901 רגיל
1900 יל
ה תרסא עברי
, Чернигов - 19951995 רגיל
1994 יל
ה תשנה עברי
, Izrail, Ramat-Gan)


(18631863 רגיל
1862 יל
ה תרכג עברי
- 19481948 רגיל
1947 יל
ה תשח עברי
)


(18741874 רגיל
1873 יל
ה תרלד עברי
- 19641964 רגיל
1963 יל
ה תשכד עברי
, Tomashpil)


(19071907 רגיל
1906 יל
ה תרסז עברי
, Krasnye Okny - 19781978 רגיל
1977 יל
ה תשלח עברי
)


(מאי 26, 1927מאי 26, 1927 רגיל
מאי 13, 1927 יל
כד אייר ה תרפז עברי
, Tomashpil - )


(19281928 רגיל
1927 יל
ה תרפח עברי
, Vapnyarka, Ukraina - 20012001 רגיל
2000 יל
ה תשסא עברי
)


(19391939 רגיל
1938 יל
ה תרצט עברי
, Vapnyarka, Ukraina - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש אינה שיכמן. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך