Ellin Mackay

Ellin Mackay

Ellin Mackay

כתבות

Family tree


Ellin Mackay

(מרץ 22, 1903מרץ 22, 1903 רגיל
מרץ 9, 1903 יל
כג אדר ה תרסג עברי
, Brooklyn, New York - יולי, 1988יולי, 1988 רגיל
יוני, 1988 יל
תמוז ה תשמח עברי
, New York)


(מאי 11, 1888מאי 11, 1888 רגיל
אפריל 29, 1888 יל
א סיוון ה תרמח עברי
, Tyumen - ספטמבר 22, 1989ספטמבר 22, 1989 רגיל
ספטמבר 9, 1989 יל
כב אלול ה תשמט עברי
, New York)


(נובמבר 25, 1926נובמבר 25, 1926 רגיל
נובמבר 12, 1926 יל
יט כסלו ה תרפז עברי
- )


(דצמבר 1, 1928דצמבר 1, 1928 רגיל
נובמבר 18, 1928 יל
יח כסלו ה תרפט עברי
- דצמבר 25, 1928דצמבר 25, 1928 רגיל
דצמבר 12, 1928 יל
יב טבת ה תרפט עברי
)


(פברואר 21, 1932פברואר 21, 1932 רגיל
פברואר 8, 1932 יל
יד אדר ה תרצב עברי
- )


(יוני 16, 1936יוני 16, 1936 רגיל
יוני 3, 1936 יל
כו סיוון ה תרצו עברי
- )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Avi Shtein (support). הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך