You are My witnesses

Prophet Yeshayahu

Binyamin Rivlin

Binyamin Rivlin

Binyamin Rivlin
  • Tags
    Founders,
  • Comments
    ע"פ זכרונותיו של רבי מרדכי נתנזון: רבי בנימין היה ארוך בדורו משכמו ומעלה גבוה מכל העם, איש זקן עוטה מעיל, זקנו יורד על פי מדותיו, נעלים קלים ברגליו וכובע סאבל בראשו, לא אכל לחם ובשר, ולא שתה יין ושום משקה בעולם אף בשבתות ויו״ט, ומאכלו זרעונים ופירות, ולפעמים רחוקות דגים ותפוחי אדמה טבולים בשמן זית. משקהו לצמאו ולתאבון ולכבד את אורחיו היה קהוד. חזקה בלי דבש וחלב, ויקרא לה בשחוק: ״מרה שחורה״. — טובל שחרית וערבית בקיץ ביאור ובחרף תבר גזיזא דברדא חוץ מיום השבת. ולמד כל היום וכל הלילה וקנה העפרת בידו תמיד לרשום את חרושי הגהותיו על גליון הספרים, ומליצתו המורגלת בפיו על זה היתד,: ״וקנה לך חבר״.״ תפלתו היתד. צלולה ונעימה, אבל בלי כונות ויהודים, ולא אמר פיוטים ביום טוב. היה שמח וטוב לב, מקבל כל אדם באהבה, משמחו בספוריו הנעימים על אדות גדולי ישראל, וביחוד על אדות רבו הגאון החסיד רבנו אליהו זצלל״ה, ובכל פעם בהזכירו את שמו היה נרעד ונפחד. ועסקן בדברים היה, וידבר על העצים ועל המחצבים ועל כל בהמה ורמש, ומבין בכל מלאכת מ חשב ת . . . בקיץ היה הולך לשוח כמה שעות בכל יום ואסף עשבים, שרשים ופרחים וייבשם, ויעש מהם רפואות כמשפט חכמת הרקוח אשר ידע היטב מספרי חכמי העמים בלשונם, ידע גם כל חלקי הטבע מבית אבנים עד גנת ביתן ועד בית מועד לכל חי והיה נותן את העשבים ואת הרפואות אשר הכין לכל חולה אשר בא לדרוש בו, כי גם בחכמת הרפואה היתה לו ידיעה רבה עפ״י חקי החכמה הזאת, וגם השר והגאון מוהרי״ץ בעת חליו לא דרש ברופאים כ״א בר׳ בנימין. גם ותרן בממונו היה מאד, ונדיב בעל גמילות חסדים, ענו ונכה רוח, שומר פיו ולשונו.
  • Information source
    אנציקלופדיה של מייסדי היישוב היהודי בא"י

Articles

Family tree


Binyamin Rivlin

(17281728 Gregorian
1727 Julian
5488 Hebrew
, Shklov - 18121812 Gregorian
1811 Julian
5572 Hebrew
, Mogilev)


(17581758 Gregorian
1757 Julian
5518 Hebrew
, Shklov - 18381838 Gregorian
1837 Julian
5598 Hebrew
, Jerusalem)

Discussion

Please log in / register, to leave a comment

This information was published by the user Am haZikaron. The administration of the site is not responsible for the content of this information. If you have any questions, please contact author. In cases of dispute, please contact us.

Welcome to JewAge!
Learn about the origins of your family