Ellen Adler

Ellen Adler

כתבות

Family tree


Ellen Adler

(18601860 רגיל
1859 יל
ה תרכ עברי
, Copenhagen - 19301930 רגיל
1929 יל
ה תרצ עברי
, Copenhagen)


(18261826 רגיל
1825 יל
ה תקפו עברי
, Copenhagen - 18781878 רגיל
1877 יל
ה תרלח עברי
, Copenhagen)


(מרץ 11, 1830מרץ 11, 1830 רגיל
פברואר 27, 1830 יל
טז אדר ה תקצ עברי
, London - נובמבר 13, 1902נובמבר 13, 1902 רגיל
אוקטובר 31, 1902 יל
יג חשוון ה תרסג עברי
, Copenhagen)


(18551855 רגיל
1854 יל
ה תרטו עברי
, Copenhagen - 19111911 רגיל
1910 יל
ה תרעא עברי
, Copenhagen)


(18831883 רגיל
1882 יל
ה תרמג עברי
, Copenhagen - 19331933 רגיל
1932 יל
ה תרצג עברי
)


(18851885 רגיל
1884 יל
ה תרמה עברי
, Copenhagen - 19621962 רגיל
1961 יל
ה תשכב עברי
, Copenhagen)


(18871887 רגיל
1886 יל
ה תרמז עברי
, Copenhagen - 19511951 רגיל
1950 יל
ה תשיא עברי
, Copenhagen)

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש יצחק פוקסון. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך