Clara Schwartz

Clara Schwartz

Clara Schwartz

כתבות

Family tree


Clara Schwartz

(יוני 22, 1940יוני 22, 1940 רגיל
יוני 9, 1940 יל
טז סיוון ה תש עברי
- )


(19141914 רגיל
1913 יל
ה תרעד עברי
- יוני 9, 2004יוני 9, 2004 רגיל
מאי 27, 2004 יל
כ סיוון ה תשסד עברי
)


(ינואר 20, 1939ינואר 20, 1939 רגיל
ינואר 7, 1939 יל
כט טבת ה תרצט עברי
- אוקטובר 19, 2008אוקטובר 19, 2008 רגיל
אוקטובר 6, 2008 יל
כ תשרי ה תשסט עברי
)


(יולי 24, 1966יולי 24, 1966 רגיל
יולי 11, 1966 יל
ז אב ה תשכו עברי
, מינסק - )


(דצמבר 13, 1976דצמבר 13, 1976 רגיל
נובמבר 30, 1976 יל
כא כסלו ה תשלז עברי
, מינסק - )

תגובות

Please log in / register, to leave a comment

מידע זה פורסם על ידי המשתמש Treiger. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנו של המידע הזה. אם יש לך שאלות, בבקשה ליצור קשר עם תורם המידע. במקרים של מחלוקת, אנא פנה אלינו.

ברוכים הבאים ל JewAge!
חפש מידע אודות מקורות משפחתך